logo spem donare

Fundacja SPEM DONARE

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
KRS: 0000300810

Wpłać darowiznę

Ochrona danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością NZOZ Licheń z Oddziałem Hospicjum, Ośrodka Wsparcia Płodności oraz Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest Fundacja Spem Donare z siedzibą w Licheniu Starym przy ul. Klasztornej 4 reprezentowana przez Zarząd Fundacji. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 63 270 86 00 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 • Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 • W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:
  • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie Pana/Pani danych na podstawie umowy powierzenia, będą to podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi informatycznej, obsługi finansowo-księgowej, obsługi prawnej, BHP, laboratoria medyczne;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • innym odbiorcom danych, np. bankom, ubezpieczycielom, komornikom;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 1. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Świadczenie usług medycznych dla pacjentów Hospicjum oraz Ośrodka Wsparcia Płodności oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

·  ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654); 2)

·  ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

·  ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135 z późn. zm.);

·  ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

·  ustawa z  6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001 Nr 126, poz 1381)

 

Przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów prowadzenia względem nich działalności leczniczej, przy czym jest to okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

Zatrudnienie pracowników wypłacanie wynagrodzenia zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych

·  Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

·  Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych

·  Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

·  Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

·  Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

·  Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

·  Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach) zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz w przypadku danych na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę do czasu jej cofnięcia.

Rekrutacja pracowników

·  Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

·  Zgoda osoby, której dane dotyczą,

Do dwóch lata od momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku danych na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę do czasu jej cofnięcia

 

Rekrutacja  kandydatów  na Wolontariusza oraz ewidencja aktywności Wolontariuszy

·  przeprowadzenia rekrutacji na wolontariat – na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

·  w celach związanych z zawarciem porozumienia oraz realizacją wolontariatu – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z ustawą z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W przypadku przyjęcia na wolontariat Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z odbywaniem wolontariatu.
W przypadku danych na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę do czasu jej cofnięcia przy czym nie dłużej niż w okresie wskazanym wyżej.

 

Obsługa przekazanych darowizn

·  Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

·  Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

·  Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

·  Art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – realizacja celów statutowych Fundacji

 

Przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obsługi roszczeń                z tytułu darowizn.

Świadczenie wsparcia w ramach działalności Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

·  W zakresie zgłoszenia do udziału w programach na podstawie zgody osoby której dane dotyczą

·  W zakresie prowadzenia rozliczeń za korzystanie z odpłatnych form wsparcia na podstawie przepisu prawa - ustawa z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obsługi roszczeń.  W przypadku danych na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę do czasu jej cofnięcia.

 

Świadczenie wsparcia w ramach działalności świetlicy, ewidencja osób korzystających ze świetlicy

·   Zgoda osoby której dane dotyczą

Do czasu cofnięcia zgody                             nie dłużej niż 2 lata

 

Ewidencja osób odwiedzających podopiecznych Hospicjum

·   Art. 6 lit. f RODO - Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – zapewnienie opieki i wsparcia dla pacjentów Hospicjum

 

5 lat licząc od dnia wpisu do ewidencji osób odwiedzających

Zawieranie umów cywilnoprawnych i ich realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane usługi

·   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

·   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny

·   Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

 

Przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obsługi roszczeń z tytułu realizacji umowy.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia poprzez prowadzenie monitoringu

·   Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,

·   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

 

Okres nie dłuższy niż 30 dni

Działalność Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia

·   Zgoda osoby, której dane dotyczą 

 

Do momentu wycofania zgody, lecz nie później niż przez okres 10 lat

Gromadzenie i udostępnianie wizerunku dzieci pacjentów Ośrodka

·   Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Do momentu wycofania zgody

Przetwarzanie danych osobowych w ramach funkcjonowania portalu społecznościowego Facebook

·   Art. 6 lit. f RODO - Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu

 

Informacje kontrolowane przez Facebook Ireland zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php). Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia  w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (więcej: ttps://www.facebook.com/about/privacyshield).

 

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników.

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp