POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością NZOZ Licheń z Oddziałem Hospicjum, Ośrodka Wsparcia Płodności oraz Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest Fundacja Spem Donare z siedzibą w Licheniu Starym przy ul. Klasztornej 4 reprezentowana przez Zarząd Fundacji. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 63 270 86 00 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

 1. Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

Art. 6 ust. 1 lit b RODO* – realizacja umowy

Art. 6 ust. 1 lit f RODO* – uzasadniony interes Administratora w związku z funkcjonowaniem.

 1. Rekrutacja pracowników

Art. 6 ust. 1 lit c RODO* - Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* - wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą

 1. Rekrutacja kandydatów na Wolontariusza oraz ewidencja aktywności Wolontariuszy

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* - Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* - wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą

 1. Zatrudnienie pracowników wypłacanie wynagrodzenia zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO*

 • Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 6 ust. 1 lit a RODO* - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

Art. 9 ust. 2 lit. b i h -  Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

 1. Obsługa przekazanych darowizn

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO*

 • Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – realizacja celów statutowych Fundacji

 1. Zbieranie danych w relacjach biznesowych, kontaktach z kontrahentami

Art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – realizacja celów statutowych Fundacji

 1. Świadczenie usług medycznych dla pacjentów Hospicjum oraz Ośrodka Wsparcia Płodności oraz prowadzenie dokumentacji medycznej

Art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO

 • ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654);
 • ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.) przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr 210, poz.2135 z późn. zm.);
 • ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);
 • ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2001 Nr 126, poz 1381)
 1. Świadczenie wsparcia w ramach działalności Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym

Art. 6 ust. 1 lit a RODO* - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W zakresie zgłoszenia do udziału w programach na podstawie zgody osoby której dane dotyczą

 

 1. Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – zapewnienie bezpieczeństwa

 1. Świadczenie wsparcia w ramach działalności świetlicy, ewidencja osób korzystających ze świetlicy

Art. 6 ust. 1 lit a RODO* - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Ewidencja osób odwiedzających podopiecznych Hospicjum

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – zapewnienie opieki i wsparcia dla pacjentów Hospicjum

 1. Zawieranie umów cywilnoprawnych i ich realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane usług

Art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
 1. Działalność Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Art. 6 ust. 1 lit a RODO* - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 1. Gromadzenie i udostępnianie wizerunku dzieci pacjentów Ośrodka

Art. 6 ust. 1 lit a RODO* - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Media społecznościowe (Facebook)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – promocja w mediach społecznościowych.

 1. Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Art. 6 ust. 1  lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – polegający na prawidłowym funkcjonowaniu systemów

 

 1. Przetwarzanie danych w formie plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – polegający na prawidłowym funkcjonowaniu serwisów

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody osoby, której dane dotyczą

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym:

COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, podmiotom przetwarzającym. Ponadto dane osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

ZAUTOMATYZOWANE PODJEMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych
 • Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO:
  • prawo dostępu do treści danych
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

 • w formie pisemnej na adres: Fundacja SPEM DONARE, ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
 • drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.